Провера знања хрватског језика за програме размене

Провера знања хрватског језика за програме размене у оквиру Универзитета у Новом Саду одржаће се у петак, 26. фебруара 2021. у 12 часова у учионици 109 на Филозофском факултету. Молимо кандидате да попуне пријаву и јаве се професору мејлом. Подаци о пријављивању су на следећем линку.

Дан матерњег језика

Jeзици нису сaмo срeдствo кoмуникaциje, вeћ и идeнтитeтa, сoциjaлнe интeгрaциje, oбрaзoвaњa и рaзвoja. Дaнaс сe у свeту гoвoри oкo 6000 jeзикa. Нaжaлoст, услeд глoбaлизaциje, свe вишe jeзикa je угрoжeнo или нeстaje, тe стручњaци прoцeњуjу дa je oкo 43% свeтских jeзикa угрoжeнo. У систeмимa oбрaзoвaњa и jaвнoм дoмeну сe oд тoг укупнoг брoja нaлaзи тeк нeкoликo стoтинa, дoк сe мaњe oд стoтину кoристи у дигитaлнoм свeту.

Република Србија је 2006. године ратификовала Европску повељу о регионалним и мањинским језицима. На основу ове Повеље, мањинским језицима у Србији не прети опасност од изумирања, као што је то случај у неким другим деловима Европе и света. У Србији је регистровано више од 30 националних мањина (етничких група), а закони у области образовања посебан акцент придају осигуравању квалитета образовања деце припадника мањинских група.

Генерална Скупштина Уједињених нација признала је резолуцијом, а УНЕСКО је 1999. године прогласио 21. фебруар ДАНОМ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА у знак сећања на бангладешке студенте који су 21. фебруара 1952. године убијени у Даки у Источном Пакистану (данас Бангладешу) јер су протестовали будући да њихов матерњи језик није проглашен матерњим.

Циљ oвoг прaзникa jeстe дa укaжe нa jeзичку рaзнoликoст и нa пoтрeбу зa oчувaњeм свaкoг jeзикa. Пoрeд тoгa, oвим oбeлeжaвaњeм сe укaзуje и нa ширeњe свeсти o jeзичким и културoлoшким трaдициjaмa ширoм свeтa и тaкo пoдстaкнe нa рaзумeвaњe, тoлeрaнциjу и кoмуникaциjу.

Сви нaвeдeни циљeви сe пoклaпajу сa визиjoм и мисиjoм Филoзoфскoг фaкултeтa. Филoзoфски фaкултeр у Нoвoм Сaду je jeднa oд рeтких устaнoвa гдe сe мoжe студирaти нa мaтeрњим jeзицимa чaк пeт нaциoнaлних зajeдницa. Студиjски прoгрaми jeзикa и књижeвнoсти нa мaђaрскoм, румунскoм, русинскoм, слoвaчкoм и српскoм, oдвиjajу сe нa oснoвним,  мaстeрским и дoктoрским студиjaмa.

Одсек за српски језик и лингвистику

Одсек за словакистику:

Одсек за русинистику:

Одсек за румунистику:

 

Провера језика за потребе размене за студенте и запослене

СТУДЕНТИ

Ако је студентима за размену/конкурисање за стипендију неопходна потврда о познавању страног језика, а имају тај страни језик положен као испит на Факултету, Центар не издаје засебна уверења, већ се у наведене сврхе користи уверење о положеним испитима које издаје Студентска служба. Потребно је да студенти на уверењу обележе потребне испите.

Уколико су студенти ишли по старом програму и у индексу им не пише ниво знања страног језика, потребно је да се обрате предметном наставнику, који онда Центру мејлом потврђује ниво знања страног језика тих студената. На основу тога Центар студентима издаје потврде о познавању страног језика.

Уколико студенти нису имали дати страни језик као испит на Факултету, морају се пријавити за проверу знања у Центру и јавити задуженом испитивачу који је у Комисији Центра. Уплате се врше по ценовнику центра и уплатнице достављају испитивачу. Након извршене провере, испитивач доставља Центру податке о провери и, уколико је провера успешна, Центар издаје потврду.

ЗАПОСЛЕНИ

Запослени на Универзитету у Новом Саду такође могу обављати проверу знања у Центру и потврду са провере приложити при конкурисању на програме размене као доказ о познавању језика.

 

За проверу знања за потребе одласка на размену можете контактирати са нашим језичким координаторима.

Енглески језик: Бојана Јаковљевић – bojana.jakovljevic@ff.uns.ac.rs

Немачки језик: Ана Стипанчевић – ana.stipancevic@ff.uns.ac.rs

Француски језик: Вања Манић Матић – vanja.manic.matic@ff.uns.ac.rs

Италијански језик: Александра Блатешић – aleksandra.blatesic@ff.uns.ac.rs

Руски језик: Маја Крстић – maja.krstic@ff.uns.ac.rs

Шпански језик: Сања Маричић Месаровић – sanja.maricic.mesarovic@ff.uns.ac.rs

Мађарски језик: Вилма Тишкеи – vilma.tiskei@ff.uns.ac.rs

Румунски језик: Ивана Иванић – ivana.janjic@ff.uns.ac.rs

Словачки језик: Зузана Тирова – tyrova@ff.uns.ac.rs

Хрватски језик: Томислав Ћужић – tomislav.cuzic@ff.uns.ac.rs

 

Пријаву за проверу знања можете преузети ОВДЕ.

Ценовник провера

Подаци за уплату

Провера страног језика на докторским студијама

Енглески језик – 24.1.2021. (недеља) у 10.00 у учионицама 107 i 108.

Немачки језик – 28.1.2021. у 16.00 у учионици 207 (Семинар за немачки).

Руски језик –  9. 2.2021. у 12.00 у учионици 129

Италијански језик – 27. 1.2021.   писмена провера  у 9.00- учионица 110/1,                                                                            усмена провера у 11.15 – кабинет 351/III.

Остали термини биће накнадно објављени. У вези са детаљима о провери можете контактирати са испитивачима путем мејла.

RASPORED STUDENATA PO IZBORNIM JEZICIMA U AKADEMSKOJ GODINI 2020/2021.

RASPORED STUDENATA PO IZBORNIM JEZICIMA U AKADEMSKOJ GODINI 2020/2021.

 Obavezni klasifikacioni testovi za studente prve godine na predmetu Strani jezik po izboru, kao i treće godine na predmetu Drugi strani jezik po izboru, održaće se 1.10.2020. godine u 15 časova po sledećem rasporedu:

Engleski jezik – učionice 102, 107 i 108
Ruski jezik – Amfiteatar, učionice 111, 201 i 208
Nemački jezik – učionice 101, 109 i 110
Francuski jezik – učionice 222, 238 i 300
Mađarski jezik – učionice 124 i 125
Za ostale jezike nema klasifikacionog testa, već svi studenti kreću od nivoa A.1.1

Napomena: Nerazvrstani studenti su u obavezi da se jave Centru za jezike do 5.10. mejlom na languages@ff.uns.ac.rs kako bi im bio dodeljen strani jezik.

Sadržaj

Engleski jezik i književnost 

Filozofija

Nemački jezik i književnost 

Mađarski jezik i književnost 

Istorija

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

Komunikologija

Kulturologija

Pedagogija

Psihologija

Rusinski jezik i književnost

Ruski jezik i književnost

Slovački jezik i književnost

Socijalni rad

Sociologija

Srpska književnost i jezik

Srpski jezik i književnost

Žurnalistika

Komparativna književnost sa teorijom književnosti – 3. GODINA

Žurnalistika – 3. GODINA

 

 

 

 

Engleski jezik i književnost

   
RB Student indeks Jezik
1 Radeka (Nena) Nemanja 000008/20 engleski
2 Anojčić (Goran) Andrea 000067/20 francuski
3 Bojović (Milorad) Sergej 000044/20 francuski
4 Đorđević (Slobodan) Aleksandar 000062/2020 francuski
5 Kuzmanov Una 000037/20 francuski
6 Mitrović () Danica 000061/2020 francuski
7 Mitrović Danica 000061/2020 francuski
8 Samardžić (Milorad) Sara 000060/20 francuski
9 Đorđević (Dragoslav) Teodora 000049/2020 grčki
10 Ćirić (Slaviša) Jovan 000036/20 italijanski
11 Dulić (Lidija) Marko 000021/20 italijanski
12 Eraković (Miodrag) Luka 000057/20 italijanski
13 Janković Jovana 000018/20 italijanski
14 Kneževič (Alen) Valentina 000064/20 italijanski
15 Ungur (Draganjel) Aleksandra 000065/20 italijanski
16 Zdravković Anja 000010/20 italijanski
17 Čuljak (Duško) Ivana 000035/20 kineski
18 Davidović Tanja 000009/20 kineski
19 Gračanin (Nenad) Teodora 000001/20 kineski
20 Jović (Mladen) Mila 000040/20 kineski
21 Keceli Mesaroš Šara 000011/20 kineski
22 Popović (Marko) Jovana 000042/20 kineski
23 Petrović (Aleksandar) Milica 000063/20 mađarski
24 Adžić (Duško) Marko 000039/20 nemački
25 Barać (Dragiša) Sara 000012/20 nemački
26 Čulić (Dragan) Nađa 000013/20 nemački
27 Davidović (Dejan) Jovana 000053/20 nemački
28 Gvozdenović (Nedeljko) Mara 000052/20 nemački
29 Katić (Čedomir) Isidora 000014/20 nemački
30 Kirćanski (Boris) Verica 000059/20 nemački
31 Lajić Ognjen 000055/20 nemački
32 Lazičić (Mirko) Jovan 000069/20 nemački
33 Matić (Željko) Nevena 000016/20 nemački
34 Medić (Zoran) Nina 000020/20 nemački
35 Radišić (Saša) Adam 000033/20 nemački
36 Ristić (Miroslav) Tamara 000056/20 nemački
37 Subotički Dragan 000032/20 nemački
38 Tomić Jelena 000015/20 nemački
39 Voland Kata 000027/20 nemački
40 Miladinov (Aleksandar) Dušica 000045/20 portugalski
41 Janković (Predrag) Anđela 000054/20 ruski
42 Lalić (Željko) Svetlana 000038/20 ruski
43 Mrđen (Dragan) Mina 00007/20 ruski
44 Nenadović Tijana 000017/20 ruski
45 Plazinčić Goran Jovana 000029/20 ruski
46 Popov (Zoran) Milivoj 000041/20 ruski
47 Stojić Jelena 000047/20 ruski
48 Zorić (Đorđe) Milan 000051/20 ruski
49 Banjanin (Miodrag) Jovana 000066/20 španski
50 Blagojević (Ratko) Stojanka 000030/20 španski
51 Dimovski (Dragan) Filip 000058/2020 španski
52 Đurić Milica 000031/20 španski
53 Knežev (Saša) Dunja 000048/20 španski
54 Kovačić (Svetislav) Miljana 000023/20 španski
55 Kurilić (Branko) Jelena 000068/20 španski
56 Kvrgić (Cvijan) Nikolina 000024/20 španski
57 Manojlović (Miloš) Luka 000046/20 španski
58 Ostojić (Miljan) Dunja 000025/20 španski
59 Pavlović Milica n/a španski
60 Poznić (Milan) Milica 000022/20 španski
61 Ristić Tamara 000019/20 španski
62 Šagi (Edit) Andrea 000005/20 španski
63 Šarenkapić Amila 000034/20 španski
64 Stokić (Gordana) Isidora 000028/20 španski
65 Vujanić (Milorad) Branislava 000043/2020 španski
66 Božić (Branislav) Tiana 000026/20 korejski
67 Ćirić (Slobodan) Klara 000004/20 korejski
68 Nunić (Miroslav) Nikolina 000003/20 korejski
69 Rudaljević (Saša) Ana 000006/20 korejski
70 Stanković Bojan 000070/20 korejski
71 Tomić (Saša) Nikola 000054/20 korejski
 

Filozofija

   
RB Student indeks Jezik
1 Ilić (Darko) Marina 020013/2020 engleski
2 Lukić Tomo 020008/20 engleski
3 Božinović Marko 20021/20 francuski
4 Kovačević Lazar 020031/20 francuski
5 Pavković (Vladimir) Nikola 020025/2020 francuski
6 Rac (Monika) Ričard 030018/20 francuski
7 Rus (Miroslav) Aleksandar 020010/2020 francuski
8 Živković (Nenad) Igor 020017/20 francuski
9 Đuranović Dragiša 020023/20 grčki
10 Knežević Una 020007/20 grčki
11 Popović Anđela 020005/20 grčki
12 Radosavljev (Daško) Milica 020014/20 grčki
13 Stević Luka 020006/20 grčki
14 Gavrilov Petra n/a italijanski
15 Kojčić Vukadin 020029/20 kineski
16 Ćirica Nikola 020028/20 nemački
17 Čolić (Aleksandar) Luka 020016/2020 nemački
18 Cvijan Marko 020027/20 nemački
19 Sladaković (Miroslav) Sara 020012/20 nemački
20 Šeguljev Katarina 020030/20 portugalski
21 Aničić Vasić (Vesna) Tijana 020009/20 ruski
22 Jovanović Iva 020011/20 ruski
23 Junačkov (Srđan) Milica 020019/20 ruski
24 Krkljić (Sretko) Ostoja 020002/20 ruski
25 Šljivar Marija 020024/20 ruski
26 Živković (Svetislav) Radoslav 020001/20 ruski
27 Kalinović (Darko) Anđela 020007/20 španski
28 Pirić (Branivoje) Ana 020033/20 španski
29 Videnović (Milan) Sanja 020032/20 španski
30 Gaborov (Dragan) Dunja 020020/20 korejski
31 Nikolić Filip 020015/20 korejski
32 Rujević (Zorica) Lola 020026/20 nerazvrstan
33 Vendel (Svetlana) Kristian 020018/2020 nerazvrstan
34 Raonić Stefan 020037/20 francuski
35 Repac Tamara 020036/20 grčki
36 Jovanović Lazar 020055/20 kineski
37 Stanisavljević Teodora 020034/20 korejski
 

Nemački jezik i književnost

   
RB Student indeks Jezik
1 Juskan (Peter) Petra n/a engleski
2 Samočeta (Jelena) Slavko 070016/20 engleski
3 Kalajdžija (Dragan) Aleksandra 070051/20 francuski
4 Karamarković Jelena 070054/20 francuski
5 Lakatoš (Nikola) Nikola 070010/20 francuski
6 Lazić (Mališa) Lena 070027/20 francuski
7 Malivuk (Radivoj) Tatjana 070019/20 francuski
8 Nikolić Tamara 070049/20 francuski
9 Rankić (Zlatko) Dragana 070034/20 francuski
10 Vukanac (Lazo) Milica 070026/20 francuski
11 Makević (Željko) Jelena 070015/20 grčki
12 Međedović (Predrag) Nikolina 070042/2020 grčki
13 Ankić Dora 070023/20 italijanski
14 Banović (Stanko) Jelena 070028/20 italijanski
15 Jakovljević (Ozrenka) Anastasija 070038/20 italijanski
16 Kitanović 070024/20 italijanski
17 Micković (Aleksandra) Jelena 070009/20 italijanski
18 Miladinović (Dejan) Ana 070035/20 italijanski
19 Rajčević (Saša) Pavle 070012/20 italijanski
20 Stojanović (Aleksandar) Uroš 070046/20 italijanski
21 Šumarac (Ljubinko) Jana 070003/20 italijanski
22 Terzin (Slavko) Marina 070006/20 italijanski
23 Vasković (Mirko Isidora) 070043/20 italijanski
24 Karać (Ilija) Natalija 070041/20 kineski
25 Mitrović (Jevto) Marko 070050/20 kineski
26 Šarčević Teodora 070018/20 kineski
27 Stefanović (Jovica) Kristina 070011/20 kineski
28 Žalica (Zdravko) Dalibor 070013/20 kineski
29 Ikanović (Srećko) Marina 070044/20 mađarski
30 Peševski (Dragan) Florian Aleksander 070022/20 mađarski
31 Šalabalija (Milorad) Jelena 070040/2020 mađarski
32 Hromiš Jovana n/a portugalski
33 Mirosavljević (Sava) Jelena 070017/20 portugalski
34 Salma Sanja n/a portugalski
35 Trkulja (Mišo) Aleksandra 070033/20 portugalski
36 Vidović Marina 070047/20 portugalski
37 Peči Elizabeta 070008/20 rumunski
38 Smiljanić (Goran) Tijana 070045/20 rusinski
39 Firaunović (Dragan) Aleksandra 070031/20 ruski
40 Gladić Boris 070048/20 ruski
41 Glumac (Đuro) Gorana n/a ruski
42 Kovač (Šandor) Daniel 070037/2020 ruski
43 Krtinić Anđela 070036/20 ruski
44 Šešić (Vitomir) Suzana 0070025/20 ruski
45 Skendžić (Igor) Sara 070030/20 slovački
46 Malbaša (Nikola) Nikolina 070014/20 španski
47 Mančić (Dragan) Milica 070029/20 španski
48 Mijandžić (Ivan) Emilija 070007/20 španski
49 Pajunović Tamara 070032/20 španski
50 Paunović Tamara 070032/20 španski
51 Volarov (Branislav) Teodora 070039/20 španski
52 Vuleta (Milan) Jelena 070021/20 korejski
53 Miavec Ema 070055/20 francuski
54 Mahmutović Kadir 070053/20 grčki
55 Vitaš Aleksandra 070054/20 portugalski
 

Mađarski jezik i književnost

   
RB Student indeks Jezik
1 Husar (Ferenc) Ana 060001/20 engleski
2 Nemeš (Laslo) Edina 060010/20 engleski
3 Rapoš Ema 060009/20 engleski
4 Sič (Nandor) Dora 060008/20 engleski
5 Benčik Žofia 060005/20 italijanski
6 Kočiš Timea 060006/20 italijanski
7 Kristijan (Zoltan) Noemi 060003/20 italijanski
8 Robotka Šarolta 060011/20 kineski
9 Kovač Dominika 060004/20 nemački
10 Sikora (Ester) Karolina 060007/20 korejski
11 Girizd (Ištvan) Ana 060005/20 nerazvrstan
12 Kalmar Edina 060013/20 portugalski
13 Turi Kristina 060012/20 portugalski
 

Istorija

   
RB Student indeks Jezik
1 Ivančević (Slobodan) Mihajlo 030013/20 engleski
2 Rikanović (Milan) Brano 030020/20 engleski
3 Curkić Dijan 030006/20 francuski
4 Leka Miloš 030049/20 francuski
5 Zlatanović (Branislav) Dušan 030038/20 francuski
6 Andričić (Miroslav) Nikola 030004/20 grčki
7 Dakić Marko 030009/20 grčki
8 Hricaj (Andrija) Grigorije 030044/20 grčki
9 Kostić (Željko) Stefan 030036/2020 grčki
10 Pavlović (Branko) Tamara 030045/20 grčki
11 Stanaćev (Željko) Anđelka 030016/20 grčki
12 Stanćev (Željko) Anđela 030016/20 grčki
13 Trifunović (Dragan) Vladimir 030001/20 grčki
14 Bubnjević Ivana 030002/20 italijanski
15 Hegediš (Jožef) Luka 030012/20 italijanski
16 Kamberi (Svetlana) Dženita 030014/20 italijanski
17 Mazinjanin (Miroslav) Dušan 030027/20 italijanski
18 Perović Luka 030015/20 italijanski
19 Radić Dario 030034/20 italijanski
20 Rokvić (Siniša) Mihajlo 030026/20 italijanski
21 Rosoka Milica 030025/20 italijanski
22 Tomić (Milenko) Danijela 030010/20 italijanski
23 Krstić (Hranislav) Jovana 030032/20 kineski
24 Balažević (Ivan) Ivona 030040/2020 mađarski
25 Grubišić Stefan 030043/20 mađarski
26 Ivanović (Dejan) Nikola 0300019/20 nemački
27 Maksimović (Miloš) Danilo 030035/2020 nemački
28 Pejić (Dragan) Miloš 030037/2020 nemački
29 Pivlјanin (Milko) Darko 030021/20 nemački
30 Čotra Jelena 030048/20 rusinski
31 Urošević (Slavica) Danijela 030047/20 rusinski
32 Bosić Srđan 030029/20 ruski
33 Dragin (Duško) Dina 030017/20 ruski
34 Elbet Branko 030003/20 ruski
35 Filipović Predrag 030008/20 ruski
36 Gecić Tijana 030011/20 ruski
37 Kešanski (Aleksandar) Jovan 030007/20 ruski
38 Makević (Zoran) Stefan 030022/20 ruski
39 Pešić (Branko) Miljan 030046/20 ruski
40 Popić (Nebojša) Ksenija 030041/20 ruski
41 Radulović (Miloš) Sofija 030036/20 ruski
42 Trzin (Dušan) Miloš 030023/20 ruski
43 Vukašinović (Nebojša) Nikola 030039/20 ruski
44 Živković (Milojica) Dejan 030042/20 ruski
45 Farkaš Jan 030005/20 slovački
46 Đorđević Petar 030024/20 španski
47 Mađar (Saša) Tamara 030028/20 španski
48 Knežević (Nenad) Jovan Vladimir 030031/20 nerazvrstan
49 Bogdanović Dragana 030050/20 grčki
50 Jovanović (Dušan) Marija 750843 grčki
 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

 
RB Student indeks Jezik
1 Bulatović (Boban) Teodora 050016/2020 engleski
2 Čonkić (Saša) Nemanja 050004/20 engleski
3 Gajić (Vladimir) Jovana 050006/2020 engleski
4 Kerac (Milan) Dunja na engleski
5 Rakočević (Ivana) Sofija 050008/20 engleski
6 Tadić Dušan 050015/20 engleski
7 Sekulović (Ivan) Željka 050007/20 francuski
8 Jurgec Mila 050014/20 italijanski
9 Kovačević Marko 050001/20 italijanski
10 Stojšić (Srđan) Mila 050012/2020 nemački
11 Petaković Sofija 050005/20 rusinski
12 Boldižar Teodora 050009/20 ruski
13 Krupljanin (Goran) Anđela 050011/20 ruski
14 Račić (Saša) Jovana n/a ruski
15 Višekruna (Boško) Andrea 050013/20 ruski
 

Komunikologija

   
RB Student indeks Jezik
1 Milovanović (Nikola) Katarina 550008/20 engleski
2 Kosović Sofija 550018/20 francuski
3 Kunovac (Milan) Anastasija n/a francuski
4 Matić (Zoran) Emilija 550022/20 francuski
5 Stanković Tijana 550016/2020 francuski
6 Miletić (Miodrag) Danijela 550023/20 grčki
7 Mrkonjić Ana 550032/20 grčki
8 Antić (Miloš) Doroteja 550004/2020 italijanski
9 Golubović (Milenko) Aleksandar 550010/20 italijanski
10 Nićetin (Predrag) Anja 550029/20 italijanski
11 Sekulić (Nemanja) Aleksandra 550014/2020 italijanski
12 Zorić (Dragan) Tijana n/a italijanski
13 Iđuški (Miomir) Ognjen 550027/20 kineski
14 Požega (Josip) Luka 550026/20 kineski
15 Zubac Jelisaveta 550007/20 kineski
16 Jeremić (Vladimir) Anđela 550006/20 nemački
17 Marković (Nebojša) Teodora 550015/2020 nemački
18 Pušac (Nada) Kruna 550035/20 nemački
19 Mihajlović Milica 550030/20 portugalski
20 Balj (Predrag) Natalija 550017/20 ruski
21 Miletaški Ana 550033/20 ruski
22 Pješčić (Milan) Jana 550021/20 ruski
23 Vucelja (Đura) Nađa 550020/2020 ruski
24 Anastasija (Nevenka) Atanasijević 550003/20 španski
25 Anđelković Lidija 550031/20 španski
26 Babić Milica 550012/20 španski
27 Došen Tijana 550013/20 španski
28 Juštin (Đerđ) Emilija 550009/20 španski
29 Kećanski (Petar) Paja 550024/2020 španski
30 Lovre (Neđeljko) Jovana 550028/20 španski
31 Petrović (Milan) Tijana 550011/2020 španski
32 Šešum Vedrana 550001/20 španski
33 Zarin (Goran) Nađa 550025/20 španski
 

Kulturologija

   
RB Student indeks Jezik
1 Dinić (Aleksandar) Lazar 560015/20 francuski
2 Kostić (Srđan) Sanja 560028/20 francuski
3 Macanović (Predrag) Tamara 560006/20 francuski
4 Selić (Aleksandar) Sanja 560023/20 francuski
5 Karadžić (Vladimir) Tamara 560004/20 grčki
6 Banićević Nastasija 560009/20 italijanski
7 Iličin (Petar) Isidora 560021/20 italijanski
8 Kovačević (Veljko) Anja 560005/20 italijanski
9 Martinov (Slavoljub) Lora 560012/20 italijanski
10 Ristić (Stevan) Gordana 560026/20 italijanski
11 Stajić (Goran) Jelena 560007/20 italijanski
12 Tešić (Goran) Mila 560010/2020 italijanski
13 Pitulić (Goran) Anja n/a kineski
14 Petrić (Vlatko) Teodora 560019/20 mađarski
15 Salihbegović (Safet) Damir 560014/20 mađarski
16 Ninčić (Nikola) Luka 560027/20 nemački
17 Raketić (Ljubica) Anđela 560002/20 nemački
18 Bujanović (Damir) Marko 560016/20 portugalski
19 Juhazović Tatjana 560017/20 portugalski
20 Mandarić Jovana 560020/20 portugalski
21 Lautarević Elena 560001/20 rumunski
22 Francisti David 560024/20 ruski
23 Vujanić Aleksandra 560013/20 ruski
24 Rakanović Una 560025/20 španski
25 Vuković (Srđan) Ana 560021/20 španski
26 Živanović Iva 560008/20 španski
27 Filipović (Dragan) Filip 560011/20 korejski
28 Đurović (Dragan) Daša 560018/20 nerazvrstan
29 Todorović (Lara) Laura 560030/20 mađarski
30 Belić Nikola 560029/20 rumunski
 

Pedagogija

   
RB Student indeks Jezik
1 Baroš (Goran) Gorana 080020/20 engleski
2 Đenadija Milica 080013/20 engleski
3 Jeremić Ana 080016/20 engleski
4 Milaković (Milan) Anja 080030/20 engleski
5 Milivojević (Radoje) Ema 080015/20 engleski
6 Mitrović (Goran) Ivana 080025/20 engleski
7 Olujić (Dalibor) Miloš 080014/20 engleski
8 Živanović (Miloje) Hristina 080008/20 engleski
9 Andrić (Bojan) Marija 080053/20 francuski
10 Lakić () Jovana 080043/2020 francuski
11 Lakić Jovana 080043/2020 francuski
12 Nedić Sara 080056/20 francuski
13 Stojaković Ivana 080063/20 francuski
14 Šuman (Branislav) Nikolina 080034/2020 francuski
15 Vuković Anđela 080051/20 francuski
16 Kojić (Nenad) Jelena 080065/20 grčki
17 Bojana (Mirjana) Filipović 080048/20 italijanski
18 Kuzmanović Dejana 080002/20 italijanski
19 Lazarević (Dragan) Jelena 080069/20 italijanski
20 Pantelić (Goran) Ana 080049/20 italijanski
21 Pavlović Emilija 080072/20 italijanski
22 Blažić Dragana 080041/20 kineski
23 Dickov Anastasija 080070/20 mađarski
24 Nenezić (Milan) Ana 080021/20 mađarski
25 Onjin (Spasoje) Danijela 080075/20 mađarski
26 Todorović (Goran) Anabela 080073/20 mađarski
27 Tuba (Zoran) Jovana 080003/20 mađarski
28 Asimi Katarina 080023/20 nemački
29 Ćujić (Ratko) Milica 080011/20 nemački
30 Gašić (Milan) Andrijana 080005/20 nemački
31 Glišić (Željko) Tatjana 080071/20 nemački
32 Knežević (Nebojša) Nikolina 080022/20 nemački
33 Marković (Slaviša) Đorđe 080019/20 nemački
34 Munić (Radojica) Vanja 080031/20 nemački
35 Novačevski (Slavko) Anđela 080029/20 nemački
36 Paunović (Igor) Nađa 080018/20 nemački
37 Silberholz (Robert) Ana 080004/20 nemački
38 Vlahović (Anastastija) Anja 080067/20 nemački
39 Kovačević (Miodrag) Marija 080035/20 rumunski
40 Novković Teodora 080059/20 rusinski
41 Banjac (Tatjana) Zorica 080032/2020 ruski
42 Bodor (Andrej) Ivana 080057/20 ruski
43 Bojić Itana 080010/20 ruski
44 Džalić (Predrag) Staša 080037/20 ruski
45 Filipaš (Milan) Milana 080026/20 ruski
46 Gadžurić Tamara 080062/20 ruski
47 Hromiš Izabela 080054/20 ruski
48 Ijačić (Sanela) Sara 080038/2020 ruski
49 Jazić (Dušan) Marija 080009/20 ruski
50 Lučić (Lazar) Ivana 080036/20 ruski
51 Nikolić (Slaviša) Nevena 080040/2020 ruski
52 Pisić Marija 080028/20 ruski
53 Popović (Radoica) Dunja 080066/20 ruski
54 Rusimović (Milan) Vanja 080039/20 ruski
55 Vasiljevć (Miroslav) Aleksandra 080046/20 ruski
56 Vilić Miloš 080050/20 ruski
57 Vučinić Nađa 080055/20 ruski
58 Živanović (Gradimir) Miljana 080042/2020 ruski
59 Bujak (Božidar) Boris 080044/20 slovački
60 Marčok (Goran) Teodora 080060/2020 slovački
61 Mašić () Miljina 080058/2020 slovački
62 Mašić Miljina 080058/2020 slovački
63 Polić Nina 080074/20 slovački
64 Andrić (Dragan) Mirjana 080052/2020 španski
65 Medved Iveta 080017/20 španski
66 Mihailović Sandra 080007/20 španski
67 Milošević (Željko) Maja 080012/20 španski
68 Nikić Aleksandra 080024/20 španski
69 Putnik (Radivoj) Milica 080001/20 španski
70 Samardžić (Sreten) Milica 080027/20 španski
71 Slavnić () Nina 080045/2020 španski
72 Slavnić Nina 080045/2020 španski
73 Tatić (Vladimir) Jovana 080006/20 španski
74 Turudić Snežana 080061/20 španski
75 Latković (Dragan) Andrea 080033/20 korejski
76 Tatomirović Milica 080047/20 korejski
77 Grandić Anđela 080069/20 nerazvrstan
78 Jovanović Marina 080068/20 portugalski
 

Psihologija

   
RB Student indeks Jezik
1 Aleksić Sonja 090026/20 engleski
2 Balaban Jana 090059/20 engleski
3 Baštovanov (Predrag) Milica 090009/20 engleski
4 Bauer (Ladislav) Marijana 090011/20 engleski
5 Berar (Zoran) Dijana 090050/20 engleski
6 Bogdanović (Dalibor) Katarina 090052/20 engleski
7 Bojanić (Zoran) Vanja 090064/20 engleski
8 Božić (Mile) Sara 090038/20 engleski
9 Bratić (Miluša) Maša 090022/2020 engleski
10 Bukanović (Dušan) Teodora 090072/2020 engleski
11 Đorđević (Željko) Kristina 090023/2020 engleski
12 Gajić (Petar) Vidak 090063/20 engleski
13 Ilić Nataša 090036/20 engleski
14 Joksimović Bojana 090061/20 engleski
15 Jović (Željko) Katarina 090030/20 engleski
16 Jovičić (Jelena) Jovana 090055/20 engleski
17 Jovović (Goran) Milica 090016/20 engleski
18 Katanić Katarina n/a engleski
19 Knežević (Vladimir) Aleksandra 090075/20 engleski
20 Korać (Branislav) Jovana 090069/20 engleski
21 Kragulj (Goran) Olga 090034/2020 engleski
22 Krstin (Dejan) Nikola 090020/20 engleski
23 Kuzmanović (Nebojša) Mladen 090071/20 engleski
24 Lazić (Rajko) Ivana 090070/20 engleski
25 Macura Nemanja 090067/20 engleski
26 Matić (Aleksandar) Magdalena 090043/20 engleski
27 Milićević (Dragan) Anđela 090062/20 engleski
28 Naifović (Aleksandar) Valentina 050024/20 engleski
29 Nedeljković () Anita 090037/2020 engleski
30 Nedeljković (Ivan) Teodora 090065/20 engleski
31 Nedeljković Anita 090037/2020 engleski
32 Nevenkić (Zoran) Milica 09007/20 engleski
33 Obradović (Boško) Magdalina 090057/20 engleski
34 Ogrizović Izabela 090010/20 engleski
35 Panić (Aleksandar) Sara 090057/20 engleski
36 Petrović Luka 090031/20 engleski
37 Petrović Nikola 090029/20 engleski
38 Poša (Erne) Nataša 090051/20 engleski
39 Raičević (Nenad) Jelena 090074/20 engleski
40 Savić (Zoran) Nikolina 090014/20 engleski
41 Stanišić (Vukota) Katarina 090053/20 engleski
42 Stanojević (Novica) Nikolina n/a engleski
43 Vasović Emilija 090032/20 engleski
44 Verle (Milan) Kosta 090073/20 engleski
45 Vidaković () Ana 090041/2020 engleski
46 Vidaković Ana 090041/2020 engleski
47 Živković (Ljubiša) Sanja 090002/20 engleski
48 Milijić (Saša) Anđela 090060/20 francuski
49 Mudroh (Bratislav) Dina 090056/20 francuski
50 Panić (Borislav) Tamara 090080/20 francuski
51 Kešeljević (Goran) Anđela 090068/2020 grčki
52 Alimpijević (Đorđe) Nataša 050010/20 italijanski
53 Amidžić (Srđan) Branko 090045/20 italijanski
54 Đaković (Aleksandar) Anja 090017/20 italijanski
55 Mihailović Isidora n/a italijanski
56 Radanov (Željko) Zorica 090012/20 italijanski
57 Radisavljević (Jelena) Dejan 090015/20 italijanski
58 Sič Amadea 090028/20 mađarski
59 Ćurčić (Milan) Mila 090003/20 nemački
60 Janković (Saša) Anđela 090033/20 nemački
61 Krstić (Stevan) Bojan 090040/2020 nemački
62 Obradović (Goran) Sara 090078/20 nemački
63 Petković (Miodrag) Ana 090047/20 nemački
64 Stanić (Darko) Aleksa 090025/20 nemački
65 Stanković Dunja 090044/20 korejski
66 Gligorić (Velimir) Pamela 090027/20 rumunski
67 Adamov (Igor) Nikola 090046/20 ruski
68 Blagojević (Dragan) Petra Tatjana 090093/20 ruski
69 Bradić (Damir) Maja 090019/20 ruski
70 Erčić (Ljubisav) Anica 090066/20 ruski
71 Milankov (Miladin) Milenko 090048/20 ruski
72 Naglić (Miroslav) Nikoleta 090042/20 ruski
73 Vranac (Savo) Aleksandra 090004/20 ruski
74 Zečević (Milenko) Milana 090035/20 ruski
75 Čizik Ivana 090049/20 slovački
76 Kvočka Milica 090077/20 španski
77 Pilić (Predrag) Tihana 090058/20 španski
78 Prijić Jelena 090005/20 španski
79 Puškar Monja 090006/20 španski
80 Sekulić (Slađana) Ana 090024/20 španski
 

Rusinski jezik i književnost

   
RB Student indeks Jezik
1 Paljenkaš Saša 180001/20 poljski
 

Ruski jezik i književnost

   
RB Student indeks Jezik
1 Topić (Nedeljko) Marijana 100020/2020 engleski
2 Vukotić Marijana 100005/20 engleski
3 Blažević (Slaviša) Danijela 100001/20 francuski
4 Ilić (Radivoje) Mihajlo 100017/2020 francuski
5 Simić Anđela 100025/20 francuski
6 Todorović (Milko) Lazar 100021/20 francuski
7 Vlaisavljević (Zoran) Saša 100024/20 francuski
8 Sirar Sanja 100004/20 portugalski
9 Bokić (Milan) Jelena 100003/20 italijanski
10 Grković (Vasa) Milica 100011/20 italijanski
11 Marinović (Zlatomir) Sandra 100018/2020 italijanski
12 Poučki (Miloš) Marija 100012/2020 italijanski
13 Rakoš (Damir) Lorena 100022/20 italijanski
14 Sudarski (Žarko) Nemanja 100019/2020 portugalski
15 Đaković (Tomislav) Milena 100002/20 nemački
16 Grabež Dunja 100016/20 nemački
17 Redžepova (Vitalij) Darija 100023/20 portugalski
18 Kurunci (Irena) Erika 010014/20 portugalski
19 Batić (Aleksandra) Marija 100008/20 španski
20 Jošić (Strahinja) Vojislav 100006/20 španski
21 Kosanović Romana 010009/20 španski
22 Lukić (Milan) Viktor Emilijan 100013/20 španski
23 Orlović Katarina 100010/20 španski
24 Roganović Pavle 100007/20 španski
25 Vujović Lana 100015/20 španski
 

Slovački jezik i književnost

   
RB Student indeks Jezik
1 Grujić Litavski (Ivica) Ivica 170001/20 španski
2 Perić (Andreja) Anđela 170002/20 grčki
 

Socijalni rad

   
RB Student indeks Jezik
1 Derikonjić (Miroslav) Maša 51004/20 engleski
2 Dragičević (Darko) Aleksandra 510013/2020 engleski
3 Pjevac Danijela 510006/20 engleski
4 Stojković (Igor) Tijana 510009/20 engleski
5 Vučković Anja n/a engleski
6 Alilović (Drago) Nela 510017/2020 francuski
7 Čugalj Anastasija 510021/20 francuski
8 Kojadinović (Dalibor) Aleksandra 510047/20 francuski
9 Lazić (Novica) Nina 510048/20 francuski
10 Lazović (Dejan) Jovan 510027/20 francuski
11 Maričić () Zorica 510018/2020 francuski
12 Maričić Zorica 510018/2020 francuski
13 Avramović (Vladan) Miljana 510046/20 italijanski
14 Bijelić Zorana 510043/20 italijanski
15 Bojović (Predrag) Marko 510015/20 italijanski
16 Čanji (Vanja) Sandra n/a italijanski
17 Dumitru (Tihomir) Nađa 510045/20 italijanski
18 Farago Irena 510014/20 italijanski
19 Laličić (Danilo) Anja 510039/20 italijanski
20 Lekić (Mile) Milica 510049/20 italijanski
21 Tomić (Nenad) Anastasija 510044/20 italijanski
22 Tošić Nina 510023/20 italijanski
23 Berčenji (Atila) Aleksej 510008/20 mađarski
24 Jankelin (Željko) Nevena 510003/20 mađarski
25 Kržić (Marijo) Andrijana 510020/20 mađarski
26 Ostojić Nastasija 510031/20 mađarski
27 Šurjan Anja 510038/20 mađarski
28 Bolta Ivona 510041/20 nemački
29 Dragosavac (Milan) Maša 510036/20 nemački
30 Petrović Jovana 510026/20 nemački
31 Stančević Željana n/a nemački
32 Buljin (Radislav) Teodora 510025/20 rumunski
33 Čegar Nataša 510016/20 rumunski
34 Kalajdžija (Zoran) Željana 5100011/20 rusinski
35 Marković Ana 510019/20 rusinski
36 Jankov (Ljubinko) Jovana 510050/20 ruski
37 Mijatović (Mićo) Željana 510034/2020 ruski
38 Mošorinski (Zoran) Nina 510030/20 ruski
39 Samardžić (Dragan) Jovan 510042/20 ruski
40 Šarčev (Dragan) Isidora n/a ruski
41 Šarin Milica 510035/20 ruski
42 Tucić (Dušan) Bojana 510010/20 ruski
43 Turk Isidora 510024/20 ruski
44 Vračević (Milan) Nikolina 510022/20 ruski
45 Basara (Branislav) Ognjen 510029/20 španski
46 Drezgić Bojan 510040/20 španski
47 Kecman (Simo) Milica 510033/2020 španski
48 Lazić Zorana 510028/20 španski
49 Marinkov (Dragan) Dušica 130018/20 španski
50 Stamenković (Nebojša) Svetlana 510037/20 španski
 

Sociologija

   
RB Student indeks Jezik
1 Hinić Anđela 5100011/20 engleski
2 Milanko (Natalja) Minja 130020/20 engleski
3 Nađ Aniko 130010/20 engleski
4 Šipka (Zoran) Ivan 130003/20 engleski
5 Janković Tijana 130030/20 francuski
6 Kosanović (Milan) Milana 130001/20 francuski
7 Tintor (Đorđe) Damjan 130033/20 francuski
8 Dobrosavljević (Milić) Andrea 130022/2020 italijanski
9 Đokić (Ana) Katarina 130037/20 italijanski
10 Latinović (Saša) Anja 130039/20 italijanski
11 Makrin (Zoran) Anastasija 130042/20 italijanski
12 Sekulić Siniša 130021/20 italijanski
13 Svilar Teodora 130008/20 italijanski
14 Vranješ Dunja 070020/20 italijanski
15 Vlaškalić (Vladislav) Siniša 130028/20 mađarski
16 Darabašić Dunja 130029/20 nemački
17 Lugonja (Aleksandar) Marija 130014/20 nemački
18 Vještica (Dragomir) Predrag 130013/20 nemački
19 Mićanović Aleksandar 130016/20 poljski
20 Miković Ana 130038/20 poljski
21 Dulić (Draža) Uroš 130044/20 ruski
22 Gojković Radmila 130039/20 ruski
23 Gomboš (Nandor) Viktorija 510032/20 ruski
24 Jevtić (Aleksandar) Mateja 130019/20 ruski
25 Jovanović (Tanasije) Milica 130024/2020 ruski
26 Jovanović Anđela 130036/20 ruski
27 Kozomara Snežana 130002/20 ruski
28 Ljubinac Nikola 130026/20 ruski
29 Miljatović (Zoran) Jovana 130041/20 ruski
30 Niculović Iva 130027/20 ruski
31 Palešćak (Marijan) Lidija 130031/2020 ruski
32 Sabovljev (Milivoj) Jovana 130040/20 ruski
33 Urkom (Gizike) Johan 130007/20 ruski
34 Alimpić (Dragan) Ana 130009/20 španski
35 Bradić (Damir) Selena 130011/20 španski
36 Gavrilović (Radovan) Helena 130023/2020 španski
37 Jokić (Slobodan) Aleksandra 130025/20 španski
38 Mišić (Darko) Aleksandar 130006/20 španski
39 Petrović (Dejan) Isidora 130035/20 španski
40 Rac Sabo (Laslo) Viktorija 130032/2020 španski
41 Turudić (Nebojša) Ivana 13005/20 španski
42 Vignjević (Slobodan) Nataša 130043/20 španski
43 Vučković (Nikola) Bogdan 130015/20 španski
44 Živković Ivona 130007/20 španski
45 Mirković Aleksandra 130004/20 korejski
46 Varga Anabela 130012/20 korejski
47 Radujkov (Saša) Saška 130048/20 francuski
48 Dimitrijević Marija 130047/20 grčki
49 Lendvai Kristina 130046/20 poljski
50 Terzić (Zoran) Marina 130049/20 portugalski
51 Pršić (Miomir) Jovana 130050/20 portugalski
 

Srpska književnost i jezik

   
RB Student indeks Jezik
1 Crnoglavac (Miloš) Zorana 160030/2020 engleski
2 Đikić Jelena 160017/20 engleski
3 Lacković (Slavko) Natalija 160001/20 engleski
4 Ognjenović Jelena 160020/20 engleski
5 Petković (Aleksandar) Milica 160004/20 engleski
6 Petričević Tamara 160010/20 engleski
7 Vlaisavljević (Ilija) Danilo 160028/2020 engleski
8 Vulikić (Zoran) Ana 160014/20 engleski
9 Sokola Anastasija 160035/20 francuski
10 Višnjevac (Ognjen) Mina 160007/20 francuski
11 Vukajlović Tara 160027/20 francuski
12 Poznan (Simo) Glorija 160026/2020 grčki
13 Lendvai (Tibor) Kristina 160034/20 italijanski
14 Ristić (Miloš) Milica 160031/20 italijanski
15 Krnjaić (Predrag) Vanja 160032/20 kineski
16 Aleksić Nina 160016/20 nemački
17 Laćarak (Milorad) Jelena 160008/20 nemački
18 Nešić (Dragan) Dunja 160033/20 nemački
19 Obrenović (Saša) Anđela 160021/20 nemački
20 Vidić (Zoran) Željana 160024/2020 portugalski
21 Božinović (Dobrivoje) Dragan 160018/20 ruski
22 Despić (Branko) Hristina 160010/20 ruski
23 Ilić Milica 160011/20 ruski
24 Kalaković Ružica 160019/20 ruski
25 Kuzmanović (Goran) Milica 160012/20 ruski
26 Laketić (Nedeljko) Saša 160022/20 ruski
27 Milodanović (Joso) Mirjana 160023/20 ruski
28 Momić (Jovan) Milica 160025/20 ruski
29 Slavić Andrijana 160009/20 ruski
30 Stojanović (Veselin) Maja 160006/20 ruski
31 Vrekić Ivana 160015/20 ruski
32 Lakićević (Zoran) Vuk 160003/20 slovački
33 Bakić (Dragan) Ivana 060005/20 španski
34 Bukumirović (Mirko) Lazar 160029/20 španski
35 Nikolić (Radojka) Nikolina 160039 francuski
36 Petković (Boško) Dimitrije 160040/20 francuski
37 Lukić (Nebojša) Nađa 160036/20 grčki
38 Trebovac (Dušan) Damjan 160037/20 grčki
39 Juntić (Radenko) Marija n/a nemački
40 Stanković Mihajlo 160041/20 nemački
 

Srpski jezik i književnost

   
RB Student indeks Jezik
1 Ostojić Aleksandra 140002/20 engleski
2 Lazić Milica 140003/20 francuski
3 Mijailović (Mirko) Teodora 140023/20 francuski
4 Šupica Nađa 140024/20 francuski
5 Vezmar Marija 140004/20 francuski
6 Popržen Nikolina 140019/20 grčki
7 Milutinović Anđela 140010/20 italijanski
8 Rakić (Saša) Sara 140028/20 italijanski
9 Vukadin () Jovan 140021/2020 kineski
10 Vukadin Jovan 140021/2020 kineski
11 Kiš Jelena 140016/20 mađarski
12 Stanković (Ana) Lidija 140014/20 nemački
13 Stojićević (Dejan) Sara 140017/20 portugalski
14 Benka (Janko) Katarina 140013/20 ruski
15 Bjelanović (Radomir) Vanja 140022/20 ruski
16 Branković (Dragan) Vladimir 140011/20 ruski
17 Jeremić (Slaviša) Jovana 140007/20 ruski
18 Matić (Ljubomir) Nevenka 140005/20 ruski
19 Pantelić Jovana 140020/20 ruski
20 Perin (Darko) Nevena n/a ruski
21 Pošarac (Miloš) Milica 140015/20 ruski
22 Sovilj (Borko) Bojana 140006/20 ruski
23 Despot (Petar) Anita 140012/20 slovački
24 Marković (Ivan) Milica 140025/20 španski
25 Petrović (Petar) Selena 140009/20 španski
26 Radić Bojana 140008/20 španski
27 Srdić (Jovica) Atanasije 140018/20 španski
28 Jokić Teodora 140028/20 francuski
29 Malbaša (Milan) Leposava 140027/20 poljski
 

Žurnalistika

   
RB Student indeks Jezik
1 Ivanišević (Dejan) Katarina 180019/20 engleski
2 Jović Nina 180017/20 engleski
3 Agbaba (Anđelka) Lena 180027/20 francuski
4 Arsić (Dejan) Anđela 180031/20 francuski
5 Ćirić (Dejan) Aleksa 180010/20 francuski
6 Lukić (Stevan) Teodora 180005/20 francuski
7 Popović (Ognjen) Duško 180026/20 francuski
8 Savkov Lidija 180035/20 francuski
9 Stokić (Miloš) Stefan 180006/20 francuski
10 Višnjić Tamara 180032/20 grčki
11 Japundža (Darko) Ivana 180004/20 italijanski
12 Jović (Ivica) Viktorija 180024/20 italijanski
13 Kojić Luka 180003/20 italijanski
14 Stojanjoska () Katarina 180025/2020 italijanski
15 Stojanjoska Katarina 180025/2020 italijanski
16 Tomić (Đokica) Ivana 180029/20 italijanski
17 Vanovac (Zoran) Vladana 180020/20 italijanski
18 Vlaškalić (Dejan) Radomir 180028/20 italijanski
19 Oplokan Jovana 180007/20 mađarski
20 Blagojević (Dragan) Milica 140008/20 nemački
21 Kahrimanović (Ferid) Emir 180014/20 nemački
22 Polimac (Radoslav) Danijela 180009/20 nemački
23 Stanojčić Nataša 180015/20 nemački
24 Tatalović (Milan) Nađa 180001/20 nemački
25 Ćirić (Đorđe) Milica 180021/20 portugalski
26 Todorović (Milan) Teodora 180013/20 portugalski
27 Santrač (Mića) Milođ 180030/20 rusinski
28 Popov (Predrag) Miroslava 180034/20 ruski
29 Sretković (Jovan) Nemanja 180033/20 ruski
30 Brkljač (Zoran) Zorana 180002/20 španski
31 Bulić (Miloš) Marija 180011/20 španski
32 Ćulibrk (Duško) Teodora 180008/20 španski
33 Pandžić (Dejan) Aleksandar 180012/20 španski
34 Simović (Ljubomir) Valentina 180022/2020 španski
35 Šipić (Danijela) Jelena 180018/2020 španski
36 Todorović Vedrana 180023/20 španski

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti – 3. GODINA

 
RB Student indeks Jezik
1 Kekić (Dalibor) Marina 05001/2018 engleski
2 Srbulović (Miroslav) Irina 05007/2018 engleski
3 Ristić (Željko) Danijela 050008/2018 francuski
4 Đurđević (Zoran) Stefan 050006/2018 italijanski
5 Prokić (Gvozdenija) Anja 050005/2018 kineski
6 Sarajlić (Milivoj) Tanja 050003/2018 nemački
7 Stanaćev (Ljubiša) Milica 050012/2018 nemački
8 Kovač (Dragan) Aleksa 050011/2018 španski
9 Topić Martin 050009/2018 korejski
 

Žurnalistika – 3. GODINA

   
RB Student indeks Jezik
1 Blagojević (Ljubinko) Marko 180031 engleski
2 Bugarin (Bojan) Aleksandar 180015/2018 engleski
3 Damljanović (Đorđe) Tina 180023 engleski
4 Đember (Stana) Tamara 180048 engleski
5 Gaćinovič (Zoran) Luka 180007 engleski
6 Pejin (Nikola) Milica 180001/2018 engleski
7 Radin Jovana 180066 engleski
8 Simić (Goran) Milica 180021/2018 engleski
9 Novakov (Dragan) Željana 180047 francuski
10 Anđelković (Dragan) Mihajlo 180054 italijanski
11 Dević (Siniša) Isidora 180017/2018 italijanski
12 Horvat (Lajoš) Jovana 18003/2018 italijanski
13 Ilić (Nenad) Nikolina 180058/2018 italijanski
14 Lakić (Slobodan) Anđela 180063/2018 italijanski
15 Marinković (Jovana) Jovan 180060/2018 italijanski
16 Nađ (Ivan) Martin 180041/2018 italijanski
17 Reves (Aleksandar) Aleksandra 180005/2018 italijanski
18 Vukmanović Milena 180049/2018 italijanski
19 Tubić (Dejan) Vukan 180064/2018 mađarski
20 Cvijanović Tijana 180053 nemački
21 Mlađenović Konstantin 180016/2018 nemački
22 Tomić (Miroslav) Đorđe 180032 nemački
23 Dopuđ (Dragan) Dragana 180019 portugalski
24 Trivunović (Petar) Danijela 180022 portugalski
25 Laketić Stefan 180046/2018 rumunski
26 Pavlović Anastasija 180009 rumunski
27 Petrović (Anđelko) Vuk Miloš 180028 rumunski
28 Savić (Zlatko) Lazar 180033/2018 rumunski
29 Jojić Jelena 180050/2017 rusinski
30 Kovačević Stefan 180048 rusinski
31 Kukalj Strahinja 180024/2018 rusinski
32 Mudri (Boris) Igor 180042 rusinski
33 Tandarić Jovana 180035 rusinski
34 Antonić (Aleksandar) Katarina 180052/2018 ruski
35 Blagojević (Ljubinko) Milica 180030 ruski
36 Čizik (Đura) Aleksandra 180034 ruski
37 Gaćinović (Nenad) Danica 180006 ruski
38 Gvozdenović (Branko) Vuk 1800020/2018 ruski
39 Horvat (Igor) Vanja 180004/2018 ruski
40 Lincner (Martin) Glorija 180068/2018 ruski
41 Smiljković Maja 180027 ruski
42 Šolaja (Simo) Milica 180013/2018 ruski
43 Trifunović (Zoran) Slavica 180025/2018 ruski
44 Vučinović (Siniša) Tijana 180014/2018 ruski
45 Životin (Mirko) Nada 180051/2018 ruski
46 Boos (Dragana) Aleksandra Franciska 180011/2018 slovački
47 Mašić (Senad) Nenad 180056/2018 slovački
48 Blagojević (Dragan) Matija 180036/2018 španski
49 Bojić (Mihajilo) Mihaela 18055/2018 španski
50 Dacin (Predrag) Dijana 180018/2018 španski
51 Đurašinov (Borivoj) Maša 180010/2018 španski
52 Grmuša (Savo) Milica 180007/2018 španski
53 Hodolič (Miluška) Hana 180002/2018 španski
54 Jovanović (Biljana) Anđela 180029/2018 španski
55 Knežević (Tomislav) Andrea 180026/2018 španski
56 Koledin (Dalibor) Teodora 180039/2018 španski
57 Rodić (Đorđe) Jelena 180012/2018 španski

 

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 2020.

Центар за језике филозофског факултета традиционално прославља Европски дан језика, 26. септембар, и ове године. Због тренутне епидемиолошке ситуације, прослава ће се одржати онлајн. У сарадњи са језичким одсецима Филозофског факултета, као и уз материјал који је обезбедио Савет Европе на Званичној страници Европског дана језика, www.coe.int, припремили смо вам презентације којим бисмо представили језике који се могу код нас учити.

Немачки:

Румунски:

Грчки:

Енглески:

Италијански:

Kинески:

Мађарски:

Пољски:

Русински:

Руски:

Словачки:

Француски:

Шпански:

 

ДОДАТАК

Апликација за језичке изазове Савета Европе

Како се каже здраво на различитим језицима: ПОСЛУШАЈ

Како се животиње оглашавају на различитим језицима (ономатопеја): ПОГЛЕДАЈ