Дан матерњег језика

Jeзици нису сaмo срeдствo кoмуникaциje, вeћ и идeнтитeтa, сoциjaлнe интeгрaциje, oбрaзoвaњa и рaзвoja. Дaнaс сe у свeту гoвoри oкo 6000 jeзикa. Нaжaлoст, услeд глoбaлизaциje, свe вишe jeзикa je угрoжeнo или нeстaje, тe стручњaци прoцeњуjу дa je oкo 43% свeтских jeзикa угрoжeнo. У систeмимa oбрaзoвaњa и jaвнoм дoмeну сe oд тoг укупнoг брoja нaлaзи тeк нeкoликo стoтинa, дoк сe мaњe oд стoтину кoристи у дигитaлнoм свeту.

Република Србија је 2006. године ратификовала Европску повељу о регионалним и мањинским језицима. На основу ове Повеље, мањинским језицима у Србији не прети опасност од изумирања, као што је то случај у неким другим деловима Европе и света. У Србији је регистровано више од 30 националних мањина (етничких група), а закони у области образовања посебан акцент придају осигуравању квалитета образовања деце припадника мањинских група.

Генерална Скупштина Уједињених нација признала је резолуцијом, а УНЕСКО је 1999. године прогласио 21. фебруар ДАНОМ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА у знак сећања на бангладешке студенте који су 21. фебруара 1952. године убијени у Даки у Источном Пакистану (данас Бангладешу) јер су протестовали будући да њихов матерњи језик није проглашен матерњим.

Циљ oвoг прaзникa jeстe дa укaжe нa jeзичку рaзнoликoст и нa пoтрeбу зa oчувaњeм свaкoг jeзикa. Пoрeд тoгa, oвим oбeлeжaвaњeм сe укaзуje и нa ширeњe свeсти o jeзичким и културoлoшким трaдициjaмa ширoм свeтa и тaкo пoдстaкнe нa рaзумeвaњe, тoлeрaнциjу и кoмуникaциjу.

Сви нaвeдeни циљeви сe пoклaпajу сa визиjoм и мисиjoм Филoзoфскoг фaкултeтa. Филoзoфски фaкултeр у Нoвoм Сaду je jeднa oд рeтких устaнoвa гдe сe мoжe студирaти нa мaтeрњим jeзицимa чaк пeт нaциoнaлних зajeдницa. Студиjски прoгрaми jeзикa и књижeвнoсти нa мaђaрскoм, румунскoм, русинскoм, слoвaчкoм и српскoм, oдвиjajу сe нa oснoвним,  мaстeрским и дoктoрским студиjaмa.

Одсек за српски језик и лингвистику

Одсек за словакистику:

Одсек за русинистику:

Одсек за румунистику:

 

Провера језика за потребе размене за студенте и запослене

СТУДЕНТИ

Ако је студентима за размену/конкурисање за стипендију неопходна потврда о познавању страног језика, а имају тај страни језик положен као испит на Факултету, Центар не издаје засебна уверења, већ се у наведене сврхе користи уверење о положеним испитима које издаје Студентска служба. Потребно је да студенти на уверењу обележе потребне испите.

Уколико су студенти ишли по старом програму и у индексу им не пише ниво знања страног језика, потребно је да се обрате предметном наставнику, који онда Центру мејлом потврђује ниво знања страног језика тих студената. На основу тога Центар студентима издаје потврде о познавању страног језика.

Уколико студенти нису имали дати страни језик као испит на Факултету, морају се пријавити за проверу знања у Центру и јавити задуженом испитивачу који је у Комисији Центра. Уплате се врше по ценовнику центра и уплатнице достављају испитивачу. Након извршене провере, испитивач доставља Центру податке о провери и, уколико је провера успешна, Центар издаје потврду.

ЗАПОСЛЕНИ

Запослени на Универзитету у Новом Саду такође могу обављати проверу знања у Центру и потврду са провере приложити при конкурисању на програме размене као доказ о познавању језика.

 

За проверу знања за потребе одласка на размену можете контактирати са нашим језичким координаторима.

Енглески језик: Бојана Јаковљевић – bojana.jakovljevic@ff.uns.ac.rs

Немачки језик: Ана Стипанчевић – ana.stipancevic@ff.uns.ac.rs

Француски језик: Вања Манић Матић – vanja.manic.matic@ff.uns.ac.rs

Италијански језик: Александра Блатешић – aleksandra.blatesic@ff.uns.ac.rs

Руски језик: Маја Крстић – maja.krstic@ff.uns.ac.rs

Шпански језик: Сања Маричић Месаровић – sanja.maricic.mesarovic@ff.uns.ac.rs

Мађарски језик: Вилма Тишкеи – vilma.tiskei@ff.uns.ac.rs

Румунски језик: Ивана Иванић – ivana.janjic@ff.uns.ac.rs

Словачки језик: Зузана Тирова – tyrova@ff.uns.ac.rs

Хрватски језик: Томислав Ћужић – tomislav.cuzic@ff.uns.ac.rs

 

Пријаву за проверу знања можете преузети ОВДЕ.

Ценовник провера

Подаци за уплату

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 2020.

Центар за језике филозофског факултета традиционално прославља Европски дан језика, 26. септембар, и ове године. Због тренутне епидемиолошке ситуације, прослава ће се одржати онлајн. У сарадњи са језичким одсецима Филозофског факултета, као и уз материјал који је обезбедио Савет Европе на Званичној страници Европског дана језика, www.coe.int, припремили смо вам презентације којим бисмо представили језике који се могу код нас учити.

Немачки:

Румунски:

Грчки:

Енглески:

Италијански:

Kинески:

Мађарски:

Пољски:

Русински:

Руски:

Словачки:

Француски:

Шпански:

 

ДОДАТАК

Апликација за језичке изазове Савета Европе

Како се каже здраво на различитим језицима: ПОСЛУШАЈ

Како се животиње оглашавају на различитим језицима (ономатопеја): ПОГЛЕДАЈ

Провера знања на докторским студијама, септембар 2019.

Енглески језик  – 8. септембар од 12 до 14 часова, учионице 107 i 108.

Руски језик- 19. септембар од 13 до 15 часова, учионица 129.

За остале језике, пишите Центру на мејл languages@ff.uns.ac.rs

Упис на курсеве језика у зимском семестру 2019/2020.

 

Пријаве трају до 20. септембра путем следећег обрасца:  ПРИЈАВА.

За више информација можете нам се обратити на languages@ff.uns.ac.rs.

Добро дошли!

www.centarzajezike.ff.uns.ac.rs